0 506 908 39 36 0 312 232 07 79 reel@reelhukuk.com

Mustafa Kemal, 2128. Sk. NO:7/3, 06510 Çankaya/Ankara

FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE AÇILACAK DAVA DİLEKÇESİ

FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE AÇILACAK DAVA DİLEKÇESİ

FAYDALI MODEL HAKKINA TECAVÜZ HALİNDE AÇILACAK DAVA DİLEKÇESİ

……FİKRİ SINAÎ HAKLAR MAHKEMESİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Tedbir Taleplidir.

Davacı                        : ………...

                          Adres:

Vekili              : ……….

                         Adres:

Davalı             : …………

                         Adres:

Konu              : Davalının müvekkilin faydalı model hakkına tecavüzünün tespiti, ihlal durumunun devam ettirilmesi hususunun ve tekrarının ve sair hak ihlallerinin önlenmesine, ihlal sonucu meydana gelen durumun ortadan kaldırılmasına, ayrıca fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla ….. TL maddi ve …. TL manevi tazminata hükmedilmesi ve tedbir taleplerimizin kabulü talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkil şirket, …. tescil numarası ile ….. bülten tarihli …. sayılı bültenden yayımı yapılmış faydalı modeli adına tescil ettirmiştir. Davalı tarafından müvekkil adına tescilli endüstriyel tasarım ve faydalı model müvekkilin bilgi ve rızası olmaksızın kopyalanmış, yani birebir aynı olmak üzere üretilmiştir. Bu ürüne dayanarak birçok ihaleye katılmış ve müvekkili engelleyecek şekilde taklit tasarım ile ihaleleri kazanmıştır.  

      TALEPLERİMİZ;

 • DAVALININ, MÜVEKKİLİN FAYDALI MODEL HAKLARINA TECAVÜZÜNÜN TESPİTİNİ TALEP EDERİZ.

      Davalının taklit ürün ile müvekkilin faydalı model hakkına tecavüz ettiği ekte sunulan ve resen dikkate alınacak belgeler ile sabit olup tecavüzün tespitini talep ederiz.

 • TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ, TECAVÜZ FİİLLERİNİN DURDURULMASI VE TECAVÜZÜN KALDIRILMASINI TALEP EDERİZ.

      Davalı müvekkilin ticari çevresine taklit ürün ile satışlar yaparak müvekkilin haklarına tecavüz etmiştir. Ancak hali hazırda tecavüz devam etmektedir. Zira hali hazırda üretime devam eden davalı kamu kurumlarının düzenlediği ihalelere katılmaktadır. Bu kapsamında davalının tecavüzünün önlenmesi, tecavüz fiillerinin durdurulması ve tecavüzün kaldırılmasını talep ederiz.

 • MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZ BULUNMAKTADIR.

         Müvekkilin, davalının haksız şekilde müvekkilin ticari çevresinden taklit ürün ile aldığı ihaleler ve satışlara ilişkin olarak  fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile şimdilik …. TL. maddi tazminat talebimiz bulunmaktadır.

         Davalı tarafından; ülke çapında doğrudan doğruya ve tek hak sahibi olan müvekkil, ihalelerde küçük düşmüş, kopya edilmiş bir tasarımın yanında orijinal tasarımı değersizleştirilmiştir. Müvekkil ticari çevresi içerisinde çok zor duruma düşmüştür. Bu nedenle müvekkil şirket adına ….. TL. manevi tazminat talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 • TEDBİR TALEBİMİZ BULUNMAKTADIR.
 • Tedbiren Dava Sonuna Kadar Tecavüz Fiilinin Durdurulmasını; Tecavüz Eden Ürünlere, El Konulmasını Talep Ederiz Talep Ederiz.

      Yukarıda etraflı şekilde izah edildiği üzere davalı hali hazırda ürettiği taklit ürünler ile ticari hayatına devam etmektedir. Bu sebeple davalının müvekkilin tasarım hakkını ihlal ederek ürettiği ürünlere el konulmasına, dava sonuna kadar tecavüzün tedbiren durdurulmasını talep ederiz. 

 • Sayın Mahkeme Kararının İlgililere Tebliği ve Kamuya İlanını Talep Ederiz.

         Sayın Mahkemenizce verilecek olan tasarımın sağladığı haklara tecavüz eden davalı aleyhine verilecek olan kararın, masrafları davalı tarafından karşılanmak üzere ilgililere tebliği ve kamuya ilanını talep ederiz.   

H.Nedenler    : SMK, HMK ve sair yasal mevzuat.

H.Deliller        : Türk Patent Enstitüsü kayıtları, Dilekçemiz ekinde sunulan belgelertarafların ticari defter ve kayıtları, resim ve maket görselleri, ihale dokümanları, ihtarname ve yazışmalar, keşif, bilirkişi incelemesi ve sair yasal delil.

Sonuç ve İstem          : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

 1. Öncelikle tedbir talebimizin kabulü ile dava sonuna kadar tecavüz fiilinin durdurulmasını; tecavüz eden ürünlere el konulmasını,
 2. Müvekkil adına tescil edilmiş faydalı modele ilişkin haklarına davalı tarafından gerçekleştirilen tecavüzünün tespiti,
 3. İhlal durumunun devam ettirilmesi hususunun ve tekrarının ve sair hak ihlallerinin önlenmesini ihlal sonucu meydana gelen durumun ortadan kaldırılmasını,
 4. SMK 150/3 maddesine göre zarar miktarının belirlenmesi için sınai mülkiyet hakkının kullanılması ile ilgili belgelerin, tazminat yükümlüsü davalı tarafından Sayın Mahkemenize sunulmasına karar verilmesini,
 5. Fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; … TL. Maddi tazminat talebimizin kabulüne,
 6. Müvekkil lehine … TL. manevi tazminat talebimizin kabulüne,
 7. Davalı aleyhine verilecek olan kararın, masrafları davalı tarafından karşılanmak üzere ilgililere tebliği ve kamuya ilana,
 8. Yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekâleten arz ve talep ederiz. …..

                                                                                                                                          Davacı Vekili